Οι δείκτες των δύο πινάκων που ακολουθούν καταγράφουν τους επιμέρους τύπους καινοτομίας των επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας με αναφορά στην τριετία 2014-2016. Διακρίνονται οι εξής επιμέρους τύποι ανά κύριο τύπο καινοτομίας:

Καινοτομία προϊόντος: (α) Καινοτομία αγαθών, (β) Καινοτομία υπηρεσιών

Καινοτομία διαδικασίας: (α) Καινοτομία σε μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics), (γ) Καινοτομία σε δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών

Οργανωσιακή καινοτομία: (α) Καινοτομία σε επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες, (β) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων

Καινοτομία μάρκετινγκ: (α) Καινοτομία σε μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων, (δ) Καινοτομία σε μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων

Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.

Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2014-2016.

Ο πληθυσμός της έρευνας καλύπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω στους τομείς  Β (05-09), Γ (10-33), Δ (35), Ε (36-39), Ζ (46), Η (49-53), Ι (58-63), Κ (64-66) και ΙΓ (71-73), όπως αναφέρονται και στον πίνακα. Για την περίοδο 2014-2016 ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στις 10.905 επιχειρήσεις.

Επιμέρους τύποι καινοτομίας προϊόντος και διαδικασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
    Καινοτομία προϊόντος Καινοτομία διαδικασίας
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία αγαθών Επιχειρήσεις με καινοτομία υπηρεσιών Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics) Επιχειρήσεις με νέες δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 1816 1654 2009 1031 2288
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 449 424 494 266 596
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 88 92 95 54 110
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 2353 2170 2598 1351 2994
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 975 542 1072 282 734
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 284 156 300 83 250
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 64 37 63 29 51
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 1323 735 1435 394 1035
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 8 10 6 12
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι 4 4 6 :c 6
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c 4 4 :c 4
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 6 16 20 8 22
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c 4
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 6 12 15 7 15
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 960 495 1032 266 665
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 266 132 263 76 211
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 64 31 58 28 42
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 1290 658 1353 370 918
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 500 212 475 124 319
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c :c 34
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c 4
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 535 228 509 139 357
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 32 21 45 12 21
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 33 17 41 19 31
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 15 11 17 9 18
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 80 49 103 40 70
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 18 13 19 :c 10
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 38 14 48 14 35
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 40 31 56 :c 30
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 96 58 123 29 75
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c :c 4 :c 4
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 93 31 71 22 52
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c :c 15 :c 10
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 66 32 69 11 39
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 179 71 159 46 105
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 56 42 63 21 41
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 23 5 21 7 12
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 94 51 120 36 78
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 25 16 21 :c 9
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 35 12 30 7 24
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 66 29 61 12 44
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο :c 8 11 :c 6
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο :c 6 4 0 5
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 232 122 247 61 166
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 49 22 52 11 25
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 24 12 22 7 30
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 16 49 54 9 37
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 89 83 128 27 92
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c :c 0 4
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c 5 0 7
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c 0 4
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 4 6 8 0 15
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 10 37 27 10 53
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 23 55 54 16 80
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 4 25 24 8 47
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 17 27 29 8 30
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 19 30 30 8 33
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 841 1112 937 749 1554
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 165 268 194 183 346
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 24 55 32 25 59
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 1030 1435 1163 957 1959
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 613 465 520 496 909
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 126 98 :c 129 172
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 6 5 :c 4 12
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 745 568 613 629 1093
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 64 227 113 178 305
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 7 57 34 33 77
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c 18 11 11 18
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 74 302 158 222 400
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 26 107 50 79 123
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο :c 16 6 10 41
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο :c 6 0 4 6
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 28 129 56 93 170
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 32 105 54 68 176
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 14 68 48 61 54
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 46 173 102 129 230
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 102 213 159 35 183
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 21 54 35 11 58
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 8 15 8 4 14
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 131 282 202 50 255
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 33 51 51 9 61
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο :c 12 14 4 13
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 4 12 4 :c 20
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 8 35 15 15 23
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 80 150 109 19 124
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο :c 22 9 :c 14
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 14 81 38 22 72
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 6 27 14 8 24
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 7 16 10 6 14
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 27 124 62 36 110
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 4 29 16 5 22
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 10 30 15 9 30
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 13 65 31 22 58
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 29 73 78 :c 64
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 11 17 17 :c 13
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 13 69 33 10 24
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 48 126 107 18 85
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 53 159 128 20 101

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2016_table5.xlsx


Επιμέρους τύποι οργανωσιακής καινοτομίας και καινοτομίας μάρκετινγκ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
    Οργανωσιακή καινοτομία Καινοτομία μάρκετινγκ
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με νέες επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων Επιχειρήσεις με σημαντικές μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων Επιχειρήσεις με νέα μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 1529 2165 1106 2003 2285 903 1394
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 384 492 248 506 495 238 286
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 80 84 47 87 87 41 50
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 1993 2741 1401 2596 2867 1182 1730
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 578 785 433 1002 918 298 512
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 169 202 108 292 236 94 103
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 43 34 21 59 42 17 22
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 790 1021 562 1353 1196 409 637
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 4 11 :c :c 4 :c 6
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c 4 5 :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c 4 :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 10 19 11 6 8 5 11
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c 4 :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 6 15 4 5 7 4 7
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 549 749 406 986 892 286 487
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 144 167 88 284 221 90 96
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 38 29 16 57 40 16 16
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 731 945 510 1327 1153 392 599
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 265 314 159 588 496 159 214
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 286 351 177 638 534 168 235
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 10 22 15 17 21 5 :c
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 22 50 18 63 55 26 53
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 6 7 6 15 9 5 :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 38 79 39 95 85 36 69
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 6 17 7 14 16 0 :c
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 28 38 16 48 28 17 :c
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 28 31 17 40 31 12 19
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 62 86 40 102 75 29 35
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 39 42 16 78 61 27 39
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c :c 15 :c :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 38 37 :c 63 31 14 33
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 93 89 48 155 105 52 82
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 34 48 27 47 54 11 25
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 16 13 11 12 12 4 6
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 67 83 52 91 89 27 53
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 12 17 11 14 12 4 11
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 12 12 17 26 21 10 15
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 38 48 25 46 50 20 21
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο :c 6 4 :c 4 :c :c
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο :c 6 5 :c 5 :c :c
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 135 172 114 187 181 62 101
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 24 41 12 37 53 14 25
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 18 20 8 30 28 9 :c
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 25 46 34 24 26 7 :c
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 67 107 54 91 107 30 46
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c 5 :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 6 8 4 5 5 :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 23 23 23 10 19 8 18
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 43 49 37 15 30 11 24
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 22 23 15 5 11 4 17
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 20 24 19 :c 17 6 6
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 21 26 22 10 19 7 7
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 951 1380 673 1001 1367 605 882
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 215 290 140 214 259 144 183
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 37 50 26 28 45 24 28
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 1203 1720 839 1243 1671 773 1093
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 536 757 326 592 831 412 537
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 123 140 73 135 142 121 117
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 5 5 4 4 9 7 4
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 664 902 403 731 982 540 658
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 180 242 121 112 174 70 149
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 32 51 21 18 35 :c 17
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 9 19 6 4 9 :c 6
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 221 312 148 134 218 76 172
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 54 80 28 25 72 9 45
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 16 42 26 12 14 :c 20
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 10 13 6 4 10 :c 8
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 80 135 60 41 96 13 73
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 97 148 71 73 82 37 63
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 44 29 17 20 40 26 36
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 141 177 88 93 122 63 99
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 125 165 90 163 187 62 97
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 34 59 19 37 48 11 31
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 9 12 8 8 14 8 7
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 168 236 117 208 249 81 135
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 27 55 25 59 74 24 39
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 9 13 10 18 22 :c 5
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 6 10 10 8 14 :c 11
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 14 16 10 12 23 12 13
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 100 122 52 90 92 34 56
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 12 20 10 21 24 8 11
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 48 80 44 48 67 33 38
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 18 21 15 15 11 5 9
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 13 13 8 12 13 6 11
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 79 114 67 75 91 44 58
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 17 26 15 13 17 5 7
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 19 30 18 20 27 16 18
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 43 58 34 42 47 23 33
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 41 80 66 45 71 18 51
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 13 18 10 6 6 0 :c
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 17 58 28 44 54 14 :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 62 136 92 86 108 28 61
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 71 156 104 95 131 32 70

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2016_table6.xlsx