Οι δείκτες των δύο πινάκων που ακολουθούν καταγράφουν τους επιμέρους τύπους καινοτομίας των επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας με αναφορά στην τριετία 2012-2014. Διακρίνονται οι εξής επιμέρους τύποι ανά κύριο τύπο καινοτομίας:

Καινοτομία προϊόντος: (α) Καινοτομία αγαθών, (β) Καινοτομία υπηρεσιών

Καινοτομία διαδικασίας: (α) Καινοτομία σε μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics), (γ) Καινοτομία σε δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών

Οργανωσιακή καινοτομία: (α) Καινοτομία σε επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες, (β) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων

Καινοτομία μάρκετινγκ: (α) Καινοτομία σε μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων, (β) Καινοτομία σε μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων, (γ) Καινοτομία σε μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων, (δ) Καινοτομία σε μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων

Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.

Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2012-2014.

Ο πληθυσμός της έρευνας καλύπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω στους τομείς  Β (05-09), Γ (10-33), Δ (35), Ε (36-39), Ζ (46), Η (49-53), Ι (58-63), Κ (64-66) και ΙΓ (71-73), όπως αναφέρονται και στον πίνακα. Για την περίοδο 2012-2014 ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στις 13.843 επιχειρήσεις.

Επιμέρους τύποι καινοτομίας προϊόντος και διαδικασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
    Καινοτομία προϊόντος Καινοτομία διαδικασίας
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία αγαθών Επιχειρήσεις με καινοτομία υπηρεσιών Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους κατασκευής/παραγωγής προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους παράδοσης/διανομής πρώτων υλών, προϊόντων (logistics) Επιχειρήσεις με νέες δραστηριότητες υποστήριξης διαδικασιών
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 1816 1491 1893 939 2124
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 423 311 466 221 549
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 99 82 98 57 119
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 2338 1884 2457 1217 2792
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 985 515 1170 273 834
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 322 133 284 118 280
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 79 31 76 27 65
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 1386 679 1530 418 1179
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 7 6 13 8 14
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 9 8 17 9 19
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο :c :c 15 8 15
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 969 485 1131 256 783
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 313 119 272 111 263
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 79 27 73 26 58
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 1361 631 1476 393 1104
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 305 114 330 86 273
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 332 126 361 101 302
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 31 7 30 5 15
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 74 30 60 30 71
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 6 8 18 6 9
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 111 45 108 41 95
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 41 23 25 5 16
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 36 15 47 11 33
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 46 38 74 14 41
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 123 76 146 30 90
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c :c :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 99 26 69 22 67
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c :c :c 13 :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 56 28 73 :c 43
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 179 64 158 42 132
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 67 29 95 31 54
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 17 10 26 4 19
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 170 82 206 67 162
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 27 18 24 5 :c
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 95 37 88 11 50
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 96 38 105 23 62
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 10 6 8 :c :c
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 13 8 12 :c 12
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 411 189 443 109 295
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 55 24 66 18 49
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 27 23 33 8 38
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 39 45 40 9 30
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 121 92 139 35 117
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 5 :c :c 9
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο :c 7 :c :c 14
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 9 19 26 7 28
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 15 33 36 14 42
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο :c 20 12 :c 26
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο :c :c :c :c :c
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 12 13 24 :c 16
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 831 976 723 666 1290
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 101 178 182 103 269
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 20 51 22 30 54
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 952 1205 927 799 1613
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 659 488 379 463 763
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 65 42 93 56 127
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 10 7 5 4 9
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 734 537 477 523 899
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 24 136 85 134 198
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c 48 30 23 51
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c 21 8 15 23
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 30 205 123 172 272
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 12 68 42 56 80
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο :c 12 :c :c 33
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο :c 8 :c :c 4
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 17 88 46 61 117
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο :c 87 59 80 129
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο :c 30 18 31 26
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 13 117 77 111 155
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 115 194 127 35 194
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 27 49 33 7 56
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 5 14 5 7 13
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 147 257 165 49 263
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 34 50 41 9 72
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 8 10 9 5 19
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 14 17 19 :c 7
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 6 39 15 8 33
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 79 119 69 20 115
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 6 22 12 :c 17
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 16 4 :c 18
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c 14 6 7 20
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 9 4 :c 8
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 7 39 14 11 46
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο :c 16 7 :c 18
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο :c 6 :c 6 8
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο :c 17 :c :c 20
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 12 95 99 26 68
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 11 20 13 7 20
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 11 52 36 11 45
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 30 142 128 34 117
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 34 167 148 44 133

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2014_table5.xlsx


Επιμέρους τύποι οργανωσιακής καινοτομίας και καινοτομίας μάρκετινγκ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
    Οργανωσιακή καινοτομία Καινοτομία μάρκετινγκ
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με νέες επιχειρησιακές πρακτικές για οργανωσιακές διαδικασίες Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εργασίας & λήψης αποφάσεων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους οργάνωσης εξωτερικών σχέσεων Επιχειρήσεις με σημαντικές μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα σε σχεδιασμό/συσκευασία προϊόντων Επιχειρήσεις με νέα μέσα/τεχνικές προώθησης προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τοποθέτησης/πώλησης προϊόντων Επιχειρήσεις με νέες μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 1519 2106 971 2173 2387 826 1366
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 330 403 214 440 383 224 207
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 101 99 68 91 102 38 53
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 1950 2608 1253 2704 2872 1088 1626
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 548 841 344 1083 948 339 456
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 209 249 106 292 229 120 119
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 51 54 32 62 62 18 25
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 808 1144 482 1437 1239 477 600
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 5 7 :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c 5 :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 9 12 7 5 4 5 4
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 6 9 5 :c :c :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 516 804 326 1075 932 332 435
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 192 234 88 282 217 110 109
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 45 49 32 62 61 18 22
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 753 1087 446 1419 1210 460 566
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 178 262 124 446 285 136 131
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 205 291 136 507 323 157 149
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 25 41 24 44 32 10 8
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 45 61 12 86 97 50 34
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 6 9 4 10 24 10 :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 76 111 40 140 153 70 43
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 16 28 15 18 26 7 15
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 32 50 16 46 29 11 31
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 25 39 16 39 47 11 27
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 73 117 47 103 102 29 73
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 50 54 16 96 68 33 36
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 37 42 14 44 51 15 40
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 112 121 43 158 140 56 82
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 33 47 21 74 59 20 36
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 12 15 8 9 13 :c 8
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 74 117 34 138 130 24 64
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 14 20 6 13 9 :c 5
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 33 75 11 54 52 22 30
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 39 68 32 80 82 26 26
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο :c :c :c 6 8 :c :c
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο :c :c :c 6 7 :c :c
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 164 287 85 297 288 76 129
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 40 41 22 88 77 31 24
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 13 17 11 30 31 11 13
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 25 40 33 13 24 7 9
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 78 98 66 131 132 49 46
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 4 5 :c 5 :c 5
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 5 6 7 4 6 4 6
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 26 26 11 :c :c :c 14
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c 7 9 6 :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 41 39 22 9 19 8 24
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 14 19 12 :c 5 :c 17
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 22 19 9 :c :c :c :c
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 27 20 10 :c 14 5 7
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 971 1265 627 1090 1439 487 910
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 121 154 108 148 154 104 88
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 50 45 36 29 40 20 28
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 1142 1464 771 1267 1633 611 1026
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 652 824 334 829 1078 367 603
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 43 67 42 76 62 61 33
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 11 11 7 6 10 8 :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 706 902 383 911 1150 436 639
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 139 151 87 66 84 20 107
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 33 38 39 26 33 14 21
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 18 16 13 6 13 :c 11
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 190 205 139 98 130 34 139
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 50 66 51 46 52 10 65
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 12 :c :c 4 9 :c 4
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 6 :c :c 5 4 :c :c
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 68 94 68 55 65 12 70
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 98 92 57 26 57 6 43
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 24 19 14 17 8 16 26
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 122 111 71 43 65 22 69
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 106 152 91 133 163 62 103
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 26 23 9 33 38 15 28
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 9 8 8 9 10 6 5
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 141 183 108 175 211 83 136
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 30 39 25 61 70 35 38
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο :c 11 6 12 12 :c 12
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο :c 6 6 14 24 5 5
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 27 31 14 17 30 14 17
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 61 85 50 57 63 24 55
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 11 11 7 14 12 :c 9
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 16 12 :c 12 :c 12
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c 10 6 :c :c :c 5
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 11 9 8 8 :c 6 8
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 21 35 26 18 21 12 25
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 15 14 9 10 :c 4 8
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο :c 6 4 :c :c :c 6
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο :c 15 13 :c 11 :c 11
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 51 91 79 36 51 14 58
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 8 15 6 4 14 5 8
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 25 33 30 25 56 27 21
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 72 122 103 59 102 35 85
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 84 139 115 65 121 46 87

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2014_table6.xlsx