Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας Γενική προαγωγή της γνώσης περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που χρηματοδοτούνται εκτός των προϋπολογισμών των ΑΕΙ και υποστηρίζουν τη γενική προαγωγή της γνώσης στα ακόλουθα πεδία:

  • Φυσικές επιστήμες
  • Επιστήμες μηχανικού
  • Ιατρικές επιστήμες
  • Γεωργικές επιστήμες
  • Κοινωνικές επιστήμες
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες