Για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), ως λοιπό προσωπικό υποστήριξης θεωρούνται οι ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι τεχνίτες και το γραμματειακό και υπαλληλικό προσωπικό που συμμετέχουν σε έργα Ε&Α ή συνδέονται άμεσα με αυτά.

Περιλαμβάνεται επίσης το διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό που ασχολείται κυρίως με οικονομικά θέματα, θέματα προσωπικού και γενική διοίκηση, στο μέτρο που οι δραστηριότητές του αποτελούν άμεση υπηρεσία προς την Ε&Α.

 Αντίθετα, το διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό που συμμετέχει στον προγραμματισμό και τη διαχείριση του επιστημονικού και τεχνικού μέρους της ερευνητικής εργασίας συμπρειλαμβάνεται στους ερευνητές.