Καινοτομία προϊόντος είναι η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου αγαθού ή υπηρεσίας, το οποίο θεωρείται νέο ή σημαντικά βελτιωμένο προϊόν ως προς τα βασικά του χαρακτηριστικά και τις προοριζόμενες χρήσεις του.

Περιλαμβάνονται σημαντικές βελτιώσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, τα συστατικά και τα υλικά, το ενσωματωμένο λογισμικό, τη φιλικότητα προς τον χρήστη ή/και άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Οι καινοτομίες προϊόντος μπορεί να βασίζονται σε νέα γνώση ή τεχνολογία, ή να βασίζονται σε νέες χρήσεις ή συνδυασμούς υπάρχουσας γνώσης ή τεχνολογίας. Ο όρος «προϊόν» αναφέρεται σε νέα αγαθά και υπηρεσίες. Οι καινοτομίες προϊόντος περιλαμβάνουν εξίσου την εισαγωγή νέων αγαθών και υπηρεσιών καθώς και τις σημαντικές βελτιώσεις στα λειτουργικά χαρακτηριστικά υπαρχόντων αγαθών και υπηρεσιών.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for collecting and interpreting innovation data - Oslo Manual, Third Edition, par. 146 (2005) - pdf