Οι ερευνητές είναι επαγγελματίες που εμπλέκονται στη σύλληψη ή τη δημιουργία νέας γνώσης. Διεξάγουν έρευνα και βελτιώνουν ή αναπτύσσουν έννοιες, θεωρίες, πρότυπα, τεχνικές, εξοπλισμό, λογισμικό ή επιχειρησιακές μεθόδους. Στους ερευνητές εντάσσονται και οι διδακτορικοί φοιτητές. Επίσης, η εποπτεία της ερευνητικής δραστηριότητας διδακτορικών φοιτητών αποτελεί Ε&Α.

Ερευνητές θεωρούνται και οι διευθυντές και διοικητικοί που συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τη διαχείριση του επιστημονικού και τεχνικού μέρους της ερευνητικής εργασίας. Ανήκουν στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με αυτήν των ατόμων που απασχολούνται άμεσα ως ερευνητές και είναι συχνά πρώην ή μερικής απασχόλησης ερευνητές.

Πηγή

Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development - (Publication, OECD, Paris, 2015)