Η Ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη για Ε&Α (GERD) είναι το σύνολο των εσωτερικών δαπανών για Ε&Α στην εθνική επικράτεια σε μία ορισμένη χρονική περίοδο.

Αποτελείται από τις εσωτερικές δαπάνες για Ε&Α των επιχειρήσεων, των μεταδευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των κυβερνητικών φορέων και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων.

Πηγή

Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development - (Publication, OECD, Paris, 2015)