Η διήμερη Πρώτη Συνάντηση των Αθηνών για τις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που διοργάνωσε η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είχε μεγάλη ανταπόκριση με συμμετοχές εκπροσώπων των ΜμΕ, αλλά και από εκπροσώπους προερχόμενους τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από διεθνείς θεσμούς.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεισφοράς των ΜμΕ στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια, η παρουσίαση της Διευθύντριας του ΕΚΤ, Δρ. Εύη Σαχίνη, στη θεματική ενότητα «Διεθνοποίηση, Περιφερειακή Συνεργασία & Συνέργειες με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ευρώπη», κινήθηκε στην αποτύπωση των καταδεδειγμένων ικανοτήτων των ΜμΕ σε όλο το πλαίσιο των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ (έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας) χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις πλέον πρόσφατες εθνικής εμβέλειας στατιστικές έρευνες που το ΕΚΤ ως μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος παράγει.

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση αφορούσε στην τυπολογία των ελληνικών ΜμΕ σε σχέση με την χρηματοδότηση και τις δαπάνες διενέργειας δραστηριοτήτων Ε&Α, και το ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό. Ακολούθως, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της συμμετοχής των ελληνικών ΜμΕ στο πιο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της προ-ανταγωνιστικής έρευνας, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πλαίσιο. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούσαν συνολικά την επίδοσης των ΜμΕ στο 7ο ΠΠ, και τα προκαταρκτικά στο πρόγραμμα Ορίζοντας, 2014-2020. Το τρίτο μέρος της παρουσίασης αφορούσε την αποτύπωση των καινοτομικών επιδόσεων των ελληνικών ΜμΕ χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα στοιχεία της πανελλαδικής έρευνας ‘Καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2010-2012΄. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν στοιχεία που αφορούσαν τις επιδόσεις των καινοτόμων ΜμΕ επιχειρήσεων ανά τύπο της καινοτομίας, το συνεργατικό προφίλ, καθώς και την συμμετοχή σε αλυσίδες αξίας.

Η Δρ Ε. Σαχίνη τόνισε πως οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, ενώ κυρίαρχα μέτρα για την επιστροφή σε ένα βιώσιμο μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης είναι η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας και της περαιτέρω δικτύωσης, κυρίως μέσω της πρόσβασης σε εργαλεία για τη βελτίωση της καινοτομίας.