Οι δείκτες που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του 2012 για τις δαπάνες και το προσωπικό σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και έχουν υποβληθεί στη Eurostat.

Το 2012 δαπανήθηκαν συνολικά στην Ελλάδα 1.337,6 εκατ. € σε Ε&Α. Στον τομέα  τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (HES – Higher Education Sector) οι δαπάνες Ε&Α ήταν 534,3 εκατ. Ευρώ, στον  τομέα των επιχειρήσεων (BES, Business Entreprise Sector) 458,6 εκατ. Ευρώ, στον κρατικό τομέα (GOV, Government Sector) 331,9 εκατ. ευρώ και στον τομέα των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP, Private Nonprofit Sector) 12,8 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες Ε&Α που καταγράφηκαν το 2012 (1.337,6 εκατ. €) είναι μειωμένες κατά 53,6 εκατ. € σε σχέση με το 2011 (1.391,2 εκατ. €).

Ο δείκτης έντασης δαπανών Ε&Α (σύνολο δαπανών Ε&Α ως % ποσοστό επί του ΑΕΠ), διαμορφώνεται στο 0,69% επί του ΑΕΠ από 0,67% το 2011, αυξημένος λόγω της μείωσης του ΑΕΠ της χώρας.

Το προσωπικό που απασχολείται σε Ε&Α ανέρχεται σε 37.362 ΙΠΑ (Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης), παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 2011 (36.913 ΙΠΑ), τόσο όσον αφορά τους ερευνητές όσο και το λοιπό προσωπικό Ε&Α.

Δαπάνες Ε&Α

 

2011

2012

Ένταση Ε&Α (% ΑΕΠ) – R&D Intensity

0,67

0,69

Σύνολο δαπανών Ε&Α (εκατ. ευρώ)

1.391,2

1.337,6

 

 

 

 

 

 

Προσωπικό Ε&Α

 

 

2011

2012

Συνολικό Προσωπικό Ε&Α (ΙΠΑ)

36.913

37.361

Ερευνητές (ΙΠΑ)

24.674

24.800

 

 

Τομές εκτέλεσης Ε&Α

Διάρθρωση προσωπικού Ε&Α (ΙΠΑ) ανά τομέα εκτέλεσης

Ερευνητές

Λοιπό Προσωπικό

Σύνολο

2011

2012

2011

2012

2011

2012

BES

4.021

4.351

2.303

2.181

6.324

6.531

GOV

4.370

4.510

5.250

5.472

9.620

9.981

HES

16.068

15.723

4.572

4.784

20.640

20.507

PNP

216

215

115

124

331

339

Σύνολο

24.674

24.800

12.239

12.561

36.913

37.362