Πηγή: Έρευνα για την Καινοτομία, 2014-2016
Εκδότης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης
2019
Άξονας
Innovation in Greek enterprises
Regional RTDI indicators