Πηγή: Έρευνα για την Καινοτομία, 2010-2012
Εκδότης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης
2015
Άξονας
Innovation in Greek enterprises
Regional RTDI indicators