Πηγή: Έρευνα για την Καινοτομία, 2012-2014
Εκδότης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος Έκδοσης
2017
Άξονας
Innovation in Greek enterprises
Regional RTDI indicators