Οι δείκτες του πίνακα καταγράφουν τον αριθμό επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας το 2012 και τον αριθμό καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων στην τριετία 2010-2012. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις κατανέμονται επιμέρους στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τύπο καινοτομίας που εισήγαγαν την τριετία αυτή:

  • Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο)
  • Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
  • Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)

Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.

Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2010-2012.

Ο πληθυσμός της έρευνας καλύπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω στους τομείς  Β (05-09), Γ (10-33), Δ (35), Ε (36-39), Ζ (46), Η (49-53), Ι (58-63), Κ (64-66) και ΙΓ (71-73), όπως αναφέρονται και στον πίνακα. Για την περίοδο 2010-2012 ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στις 14.987 επιχειρήσεις.

 

Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Αριθμός επιχειρήσεων πληθυσμού 2012 Καινοτόμες επιχειρήσεις Μη καινοτόμες επιχειρήσεις Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 13.016 6.602 6.414 901 2.369 3.332
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 1.701 1.033 668 110 312 611
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 270 204 66 31 23 150
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 14.987 7.839 7.148 1.042 2.704 4.093
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 6.092 3.178 2.914 452 1.093 1.633
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 790 436 354 49 116 271
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 150 101 49 16 16 69
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 7.032 3.715 3.317 517 1.225 1.973
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 110 32 78 11 :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι 8 :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 122 33 89 12 6 15
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο 4 :c :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 112 32 80 11 :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 5.788 3.063 2.725 428 1.079 1.556
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 737 414 323 45 113 256
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 138 94 44 15 13 66
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 6.663 3.571 3.092 488 1.205 1.878
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 1.460 895 565 98 346 451
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο 127 76 :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο 7 4 :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 1.594 975 619 109 382 484
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 242 58 184 9 :c :c
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 554 331 223 16 195 120
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 87 21 66 21 :c :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 883 410 473 46 233 131
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 183 61 122 4 23 34
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 191 86 105 14 25 47
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 317 207 110 24 25 158
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 691 354 337 42 73 239
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο 10 4 6 :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 227 154 73 8 46 100
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο 69 55 14 :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 327 205 122 36 64 105
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 633 418 215 46 137 235
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 509 185 324 38 61 86
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 113 51 62 14 :c 34
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 721 324 397 83 40 201
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 73 56 17 14 :c 30
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 200 146 54 20 45 81
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 358 219 139 41 26 152
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 43 28 15 :c :c 24
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 60 40 20 :c :c 40
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 1.455 813 642 162 123 528
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 394 214 180 :c 92 91
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 142 78 64 :c 58 20
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 249 73 176 :c 43 30
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 785 365 420 31 193 141
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 36 10 26 5 :c 4
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 4 :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 6 :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 46 18 28 6 4 8
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 158 73 85 8 7 58
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 201 93 108 11 10 72
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 95 32 63 7 :c 22
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο 20 :c :c :c 6 :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 82 46 36 :c :c 41
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο 4 :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 106 61 45 4 7 50
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 6.924 3.424 3.500 449 1.276 1.699
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 911 597 314 61 196 340
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 120 103 17 15 7 81
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 7.955 4.124 3.831 525 1.479 2.120
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 4.262 2.242 2.020 284 924 1.034
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 465 346 119 :c :c 189
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 36 30 6 :c :c 24
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 4.763 2.618 2.145 315 1.056 1.247
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.230 400 830 91 113 196
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 205 110 95 :c :c 65
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 32 24 8 :c :c 20
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 1.467 534 933 99 154 281
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 420 173 247 19 65 89
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 295 23 272 :c :c 16
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 39 19 20 :c :c 15
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 754 215 539 25 70 120
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 567 189 378 13 58 118
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 146 130 16 61 26 43
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 713 319 394 74 84 161
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 680 434 246 29 191 214
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 130 63 :c 18 :c 35
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 37 36 :c 10 :c 26
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 847 533 314 57 201 275
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 307 232 75 22 116 94
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 73 18 55 :c 16 :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 92 31 61 18 :c 12
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 121 73 48 :c 45 28
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 213 167 46 12 23 132
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 41 12 29 :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 126 40 86 :c 15 21
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 51 32 :c 5 :c 17
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 14 12 :c :c :c 10
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 191 84 107 9 27 48
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 93 46 47 :c :c 28
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 11 5 6 :c :c :c
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 87 33 54 :c 16 :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 347 174 173 36 13 125
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 81 44 37 :c 14 28
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 259 137 122 :c 14 116
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 626 308 318 41 33 234
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 687 355 332 45 41 269

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2012_table1.xlsx


 

Στην «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» διακρίνονται τέσσερεις τύποι καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγε κάθε τύπο καινοτομίας στην τριετία 2010-2012.

Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με καινοτομία διαδικασίας, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με καινοτομία μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.354 3.075 3.669 4.646
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 439 607 709 745
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 131 152 154 122
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 2.924 3.834 4.532 5.513
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.150 1.562 1.694 2.275
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 218 261 288 298
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 69 74 71 58
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 1.437 1.897 2.053 2.631
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 14 12 14 13
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο :c :c :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.108 1.505 1.611 2.205
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 209 244 271 287
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 66 71 65 55
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 1.383 1.820 1.947 2.547
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 276 429 434 661
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c 62
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c 4
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 303 463 480 727
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο :c 13 :c :c
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 39 135 199 294
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο :c 21 :c :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 54 169 245 306
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 33 19 29 41
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 39 60 45 47
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 136 159 141 144
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 208 238 215 232
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c :c 4 :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 68 91 104 97
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c :c 16 :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 87 88 102 145
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 183 191 226 289
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 78 109 114 121
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 14 32 33 18
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 137 206 153 196
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 21 25 38 26
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 54 87 47 113
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 152 126 126 149
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 26 9 11 24
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 31 23 26 38
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 421 476 401 546
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 110 93 116 177
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο :c 19 68 78
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο :c 30 49 53
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 122 142 233 308
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 8 4 4
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 5 11 11 8
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 28 37 65 53
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 35 54 81 63
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 16 29 24 14
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 13 16 42 40
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 19 25 57 49
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.204 1.513 1.975 2.371
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 221 346 421 447
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 62 78 83 64
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 1.487 1.937 2.479 2.882
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 763 874 1.186 1.525
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 124 174 268 262
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 20 21 23 22
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 907 1.069 1.477 1.809
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 179 270 273 208
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 48 70 62 89
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 13 22 21 18
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 240 362 356 315
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 73 103 105 136
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο :c 13 12 18
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο :c 15 18 15
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 86 131 135 169
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 90 127 154 81
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 64 104 67 65
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 154 231 221 146
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 114 198 336 384
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 33 44 31 45
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 18 24 26 14
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 165 266 393 443
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 61 108 152 208
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο :c :c 15 :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο :c 29 13 11
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 9 18 73 64
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 81 102 133 150
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 10 :c 7 :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 25 26 26
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c 20 23 20
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 10 10 12 9
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 19 55 61 55
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 10 35 33 31
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο :c :c 5 5
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο :c :c 23 19
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 73 120 92 91
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 10 28 25 39
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 73 37 75 130
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 141 146 154 228
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 156 185 192 260

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2012_table2.xlsx


 

Οι επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας αναλύονται περαιτέρω στον τρίτο πίνακα που ακολουθεί. Καταγράφεται ο αριθμός επιχειρήσεων στην γενική κατηγορία καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας, ανεξαρτήτως οργανωσιακής ή καινοτομίας μάρκετινγκ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που στην τριετία 2010-2012 είτε εισήγαγαν καινοτομία προϊόντος είτε καινοτομία διαδικασίας είτε υλοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες, οι οποίες ήταν ακόμα σε εξέλιξη στο τέλος του 2012 ή ανεστάλησαν πριν την ολοκλήρωσή τους.

Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας, ανεξαρτήτως οργανωσιακής ή καινοτομίας μάρκετινγκ Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος και διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε αναστολή (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε εξέλιξη (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε εξέλιξη και σε αναστολή (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 4.233 587 1.308 1.767 308 194 69
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 721 94 262 345 :c 16 :c
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 181 15 36 116 :c 13 :c
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 5.135 696 1.606 2.228 312 223 70
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.085 268 680 882 107 120 28
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 320 52 95 166 :c :c :c
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 85 9 14 60 :c :c :c
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 2.490 329 789 1.108 109 126 29
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 26 :c :c :c :c :c 9
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 27 :c :c 10 :c :c 10
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 26 :c :c :c :c :c 9
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.984 264 661 844 105 91 :c
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 301 50 85 159 :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 81 9 14 57 :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 2.366 323 760 1.060 107 97 19
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 549 46 199 230 :c 54 :c
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c 8 :c :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 593 54 214 249 20 56 :c
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 20 :c :c :c :c :c :c
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 136 :c 97 38 :c :c :c
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 21 :c :c :c :c :c :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 177 :c 116 53 :c :c 7
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 38 16 :c 17 :c :c :c
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 61 :c :c 38 :c :c :c
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 182 :c 24 135 4 18 :c
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 281 18 48 190 5 20 :c
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 108 :c 29 62 :c 4 :c
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c 18 :c :c :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 141 38 39 49 15 :c :c
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 281 62 70 121 22 6 :c
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 124 6 37 72 7 :c :c
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 48 :c 20 12 :c 14 :c
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 284 71 140 66 6 :c :c
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 44 :c :c 20 12 :c 6
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 101 :c 33 54 12 :c :c
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 193 45 19 107 22 :c :c
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 28 18 :c 8 :c :c :c
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 40 15 7 16 :c :c :c
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 690 150 205 271 53 :c 10
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 122 29 12 81 :c :c :c
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 20 :c 11 :c :c :c :c
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 30 :c 27 :c :c :c :c
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 172 30 50 92 :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 9 :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 14 :c 8 :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 66 :c 9 28 :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 83 :c 19 35 :c 29 :c
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 29 :c 13 16 :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 45 :c :c 13 :c :c :c
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 54 :c 6 19 :c :c :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.148 319 628 885 201 74 :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 401 42 167 179 :c 11 :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 96 6 22 56 :c 12 :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 2.645 367 817 1.120 203 97 41
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.318 248 359 515 129 27 :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 217 :c 84 90 :c :c :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 27 :c 4 17 :c :c :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 1.562 285 447 622 131 37 40
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 287 :c 96 174 :c :c :c
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 71 :c 22 48 :c :c :c
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 22 :c 9 13 :c :c :c
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 380 :c 127 235 12 :c :c
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 108 :c 35 68 :c :c :c
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 21 :c 11 :c :c :c :c
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 16 :c 4 :c :c :c :c
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 145 :c 50 81 8 :c :c
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 131 :c 37 90 :c :c :c
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 104 :c 40 64 :c :c :c
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 235 :c 77 154 4 :c :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 243 18 102 96 :c 26 :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 53 :c 17 27 :c :c :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 36 :c 9 15 :c :c :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 332 27 128 138 :c 38 :c
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 116 8 55 53 :c :c :c
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 30 :c 26 :c :c :c :c
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 28 :c 10 8 :c 9 :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 144 14 35 67 :c 28 :c
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο :c 4 :c 6 :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 25 :c :c :c :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 22 :c 20 :c :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 10 :c :c 10 :c :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 57 :c 38 17 :c :c :c
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 37 :c 27 8 :c :c :c
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 161 :c 57 63 :c :c :c
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 30 :c :c 8 :c :c :c
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 123 36 :c 37 50 :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 275 :c 53 93 :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 314 48 77 108 60 21 :c

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2012_table3.xlsx


 

Ο τέταρτος πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό επιχειρήσεων στην γενική κατηγορία οργανωσιακής καινοτομίας ή/και καινοτομίας μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας, καθώς και τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγαν τους επιμέρους τύπος στην τριετία 2010-2012.

Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο) Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 5.701 1.055 2.032 2.614
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 923 178 214 531
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 173 51 19 103
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 6.797 1.284 2.265 3.248
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.726 451 1.032 1.243
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 387 89 99 199
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 85 27 14 44
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 3.198 567 1.145 1.486
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 21 8 7 6
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c :c :c :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο :c :c :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.635 430 1.024 1.181
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 369 82 98 189
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 79 24 14 41
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 3.083 536 1.136 1.411
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 797 136 363 298
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 866 139 386 341
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο :c 37 :c :c
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 315 :c 116 178
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο :c :c :c :c
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 364 58 119 187
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 57 16 28 13
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 72 25 27 20
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 183 39 42 102
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 312 80 97 135
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο 4 :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 146 49 42 55
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο 53 :c :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 169 24 67 78
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 372 83 146 143
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 147 26 33 88
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 37 19 4 14
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 241 45 88 108
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 42 16 4 22
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 126 13 79 34
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 178 29 52 97
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 24 :c 13 11
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 40 :c 14 24
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 651 105 250 296
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 183 :c 67 110
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 78 :c 10 68
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 73 20 24 29
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 334 26 101 207
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 5 :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 12 4 :c 7
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 65 12 :c 53
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 82 19 :c 62
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 25 11 :c 13
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c 6 :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 42 :c :c 40
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 57 8 :c 49
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.975 604 1.000 1.371
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 536 89 115 332
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 88 24 5 59
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 3.599 717 1.120 1.762
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.958 433 772 753
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 318 56 50 212
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 27 5 4 18
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 2.303 494 826 983
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 309 101 :c 172
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 104 15 42 47
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 22 4 :c 17
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 435 120 79 236
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 154 18 49 87
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 18 :c :c 12
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 18 :c :c 15
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 190 21 55 114
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 176 95 :c 59
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 69 4 :c 63
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 245 99 24 122
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 405 21 69 315
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 45 :c :c 31
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 26 :c :c 14
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 476 33 83 360
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 210 :c 58 150
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 18 9 :c :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 13 :c :c 11
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 73 9 :c 64
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 155 5 22 128
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 7 6 :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 36 10 10 16
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 27 :c :c 16
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 12 :c :c 9
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 75 20 14 41
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 37 :c :c 27
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 5 :c :c 5
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 33 14 10 9
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 138 47 46 45
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 42 :c 17 22
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 130 :c 55 75
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 267 39 113 115
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 310 50 118 142

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2012_table4.xlsx