Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ιθαγένεια, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Για τα έτη πριν το 2012, η υποβολή του δείκτη ήταν προαιρετική μόνο για τους τομείς HES και GOV, ενώ για τους τομείς BES και PNP δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής του δείκτη.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2017)

Ερευνητές στο σύνολο της χώρας ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
Ερευνητές στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
Ερευνητές στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)