Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

To 'επίπεδο σπουδών' ταξινομείται σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED, International Standard Classification of Education) της UNESCO. Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, υιοθετήθηκε η αναθεωρημένη ISCED 2011 η οποία αντικατέστησε την ISCED 2007.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 22.09.2021

Προσωπικό Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
Λήψη αρχείου
Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
Λήψη αρχείου
Προσωπικό Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
Λήψη αρχείου
Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
Λήψη αρχείου
Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
Λήψη αρχείου