Σχετικά

Greek

Οι στατιστικές για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου αποτελούν μέρος των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) που παράγει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως ο αρμόδιος φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Εστιάζουν στους νέους διδάκτορες που αποφοιτούν κάθε χρόνο από τα ελληνικά Πανεπιστήμια, την αιχμή του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού της χώρας, με πολύ υψηλό επίπεδο τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων.

Ποιότητα

Greek

Γενικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), έχει ως στόχο την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας στατιστικών στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), που υπηρετούν αμερόληπτα και με ισότιμο τρόπο τις ανάγκες των ενδιαφερομένων χρηστών για τη χάραξη πολιτικών, τη λήψη αποφάσεων, την έρευνα και τον διάλογο. 

Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Undefined

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως παραγωγός των επίσημων εθνικών στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος/ Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη – τελικές πιστώσεις για το 2016

Τον Δεκέμβριο 2017, το ΕΚΤ απέστειλε στη Eurostat τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) και αφορούν τις τελικές πιστώσεις (τελικός προϋπολογισμός) για το 2016. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς κρατικής χρηματοδότησης, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Περιφέρειες.

Pages

Subscribe to Metrics Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας RSS