Εκδόσεις ΕΚΤ

Careers and Mobility of Doctorate Holders in Greece Εκδότης: National Documentation Centre
2015
Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα, Επισκόπηση 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
The regional dimension of knowledge intensive activities in Greece - Overview 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Οι διδάκτορες στην Ελλάδα: σταδιοδρομία και κινητικότητα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2013 Εκδότης: National Documentation Centre, 2015
2015
Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες – Έκδοση 2015 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2014 στην Ελλάδα, Προκαταρκτικά στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015

Pages