Εκδόσεις ΕΚΤ

Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, Φαρμακευτικός κλάδος Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010-2012 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης-Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Innovation in Greek enterprises 2010-2012 Εκδότης: National Documentation Centre
2015
Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2015
Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2013-Main Indicators Εκδότης: National Documentation Centre
2015
Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
Η συμμετοχή των γυναικών στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ελλάδα το 2011 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2014
Research & Development Expenditure and Personnel in Greece in 2011 Εκδότης: National Documentation Centre
2014
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2013

Pages