Σχετικά

 Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως εκ του θεσμικού του ρόλου, έχει θέσει ως προτεραιότητα στη δημοσιευμένη Στρατηγική της περιόδου 2016-2022 και βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του την τεκμηρίωση της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας.

Ως φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), το ΕΚΤ έχει ως στόχο την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας στατιστικών στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).

Κεντρική δράση στον τομέα αυτό έχει η παραγωγή των εθνικών στατιστικών ΕΤΑΚ. Συγκεκριμένα το ΕΚΤ παράγει τις ακόλουθες στατιστικές:

 

Επιπλέον, το EKT λειτουργεί ως κομβικό σημείο συγκέντρωσης του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής μέσα από την εθνική ηλεκτρονική ερευνητική υποδομή περιεχομένου και δεδομένων, το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος του ΕΚΤ είναι η αξιοποίηση των δεδομένων που συγκεντρώνονται από την υποδομή του αλλά και τις άλλες δραστηριότητές του με στόχο: 

  • Την παραγωγή αξιόπιστων δεικτών που αφορούν την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο της, από τη χρηματοδότηση και τους συντελεστές της έρευνας, φορείς και ερευνητές, έως την παραγωγή σε ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές κ.λπ.
  • Τη συνδυασμένη επεξεργασία των στοιχείων για την παραγωγή δεικτών που επιτρέπουν τη συγκριτική τοποθέτηση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον και υποστηρίζουν τη διαμόρφωση και συστηματική παρακολούθηση πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και θεματικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚΤ έχει καθιερώσει και δημοσιεύει σε συστηματική βάση:

Ειδικές Εκθέσεις για την αποτύπωση της ελληνικής συμμετοχής σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 

- Μελέτες και εκδόσεις με σύνθετους δείκτες και αναλύσεις

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: