Έγγραφα Αναφοράς

Πλαίσιο συνεργασίας ΕΚΤ-ΓΓΕΤ-ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την παραγωγή στατιστικών για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και την κάλυψη των αναγκών των Εθνικών Λογαριασμών της χώρας. Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη διεξαγωγή των ερευνών για την Καινοτομία και την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) στις επιχειρήσεις, με έτος αναφοράς 2012.

ΦΕΚ 1359/Β/25.04.2012: Ανάθεση του έργου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 

Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2017-2019

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2017

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2016

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2015

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2011-2013

Νόμος 3832/2010: Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής (ΦΕΚ Α 38/2010)

Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΦΕΚ Β 1629/2010)

Ευρωπαϊκές Στατιστικές: Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Εθνικές και Κοινοτικές Στατιστικές Αρχές 

 

Μεθοδολογικά εγχειρίδια (στα αγγλικά):

 

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (σε ελληνικά και αγγλικά):
 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 995/2012 - Κανόνες εφαρμογής της απόφασης 1608/2003/ΕΚ για τα κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και την τεχνολογία (ελληνικά αγγλικά)

Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ)1608/2003 - Κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και τεχνολογία (ελληνικά & αγγλικά)
 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 753/2004 - Εφαρμογή του ΕΚ 1608/2003 για τα κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και τεχνολογία (ελληνικά & αγγλικά)