Έγγραφα Αναφοράς

Ορισμός ΕΚΤ ως εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την παραγωγή στατιστικών για την Επιστήμη και την Τεχνολογία και την κάλυψη των αναγκών των Εθνικών Λογαριασμών της χώρας. Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΤ και ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τη διεξαγωγή των ερευνών για την Καινοτομία και την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) στις επιχειρήσεις, με έτος αναφοράς 2012.

ΦΕΚ 1359/Β/25.04.2012: Ανάθεση του έργου συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

 

Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2017-2019

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2017

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2016

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2015

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2011-2013

Νόμος 3832/2010: Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής (ΦΕΚ Α 38/2010)

Ορισμός Φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΦΕΚ Β 1629/2010)

Ευρωπαϊκές Στατιστικές: Κώδικας Ορθής Πρακτικής για τις Εθνικές και Κοινοτικές Στατιστικές Αρχές 

 

Μεθοδολογικά εγχειρίδια (στα αγγλικά):

 

Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (σε ελληνικά και αγγλικά):
 

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 995/2012 - Κανόνες εφαρμογής της απόφασης 1608/2003/ΕΚ για τα κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και την τεχνολογία (ελληνικά αγγλικά)

Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ)1608/2003 - Κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και τεχνολογία (ελληνικά & αγγλικά)
 
Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 753/2004 - Εφαρμογή του ΕΚ 1608/2003 για τα κοινοτικά στατιστικά για την επιστήμη και τεχνολογία (ελληνικά & αγγλικά)