Ποιότητα

Γενικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), έχει ως στόχο την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση υψηλής ποιότητας στατιστικών στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), που υπηρετούν αμερόληπτα και με ισότιμο τρόπο τις ανάγκες των ενδιαφερομένων χρηστών για τη χάραξη πολιτικών, τη λήψη αποφάσεων, την έρευνα και τον διάλογο. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης δεσμεύεται στον παραπάνω στόχο ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα όσον αφορά τις στατιστικές μεθοδολογίες, τις οργανωσιακές διαδικασίες και την πληροφοριακή υποδομή του, ενώ ταυτόχρονα, απαρέγκλιτα τηρεί και εφαρμόζει το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τις στατιστικές.

Με αυτόν τον τρόπο στοχεύει: 

  • να αποτελεί μέλος του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, που θα λειτουργεί πάντοτε με τρόπο που να εκφράζει τις αρχές του ΕΛΣΣ ενώ θα συνεργάζεται και θα συμμετέχει σε κάθε δραστηριότητα που απαιτείται και οργανώνεται στο πλαίσιο του ΕΛΣΣ και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ).
  • να διασφαλίζει και να βελτιώνει την ποιότητα των στατιστικών ΕΤΑΚ που παράγει. 
  • να παράγει στατιστικά στοιχεία ΕΤΑΚ χρήσιμα — συναφή — για την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα,  τη δημόσια πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. 
  • να εδραιώνει και να ανανεώνει συνεχώς την εμπιστοσύνη των χρηστών στην αξιοπιστία των στατιστικών ΕΤΑΚ. 
  • να έχει και να διαφυλάττει την εμπιστοσύνη των στατιστικών μονάδων - πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων - οι οποίες παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες τους για την παραγωγή στατιστικών ΕΤΑΚ. 

 

Πολιτικές

Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών

Έγγραφα Αναφοράς

Χρήσιμοι σύνδεσμοι