Σχετικά

Η παρακολούθηση και η υποστήριξη της συμμετοχής των ελληνικών φορέων από την ακαδημαϊκή, την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, δηλαδή στα  Προγράμματα Πλαίσιο και το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί βασική δραστηριότητα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο είναι κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για πλήθος αξόνων και δραστηριοτήτων παρέμβασης των ΠΠ.

Η παρούσα ενότητα φιλοξενεί ειδικές εκθέσεις και μελέτες του ΕΚΤ, οι οποίες παρέχουν αναλυτικά στοιχεία και μια σε βάθος ενημέρωση σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις επιδόσεις των ελληνικών φορέων στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, «φωτίζοντας» με αυτό τον τρόπο σημαντικές πλευρές της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας. Μάλιστα, λόγω του άκρως ανταγωνιστικού χαρακτήρα των ευρωπαϊκών ερευνητικών προκηρύξεων, οι συγκεκριμένες επιδόσεις αποτελούν σαφείς ενδείξεις για τις υπάρχουσες περιοχές αριστείας σε εθνικό, περιφερειακό, και θεματικό επίπεδο.

Κατά κύριο λόγο, τα σχετικά πρωτογενή στοιχεία συγκεντρώνονται και τεκμηριώνονται στο πλαίσιο συναφών δράσεων του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και από τις βάσεις δεδομένων της ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφόρησης eCORDA.