Δαπάνες Ε&Α στον τομέα HES (σε εκατ. € και ως % του συνόλου του τομέα) ανά είδος δαπανών, 2017