Δαπάνες Ε&Α στον τομέα HES (σε εκατ. € και ως % του συνόλου του τομέα)
ανά πηγή χρηματοδότησης, 2017