Δαπάνες Ε&Α στον κρατικό τομέα (σε εκατ. € και ως % του συνόλου του τομέα) ανά πηγή χρηματοδότησης, 2017