Δαπάνες Ε&Α στον τομέα επιχειρήσεων (ως % του συνόλου του τομέα) ανά πηγή χρηματοδότησης, 2017