Επίπεδο σπουδών (ISCED 2011) προσωπικού Ε&Α (ως % στο σύνολο ΙΠΑ), 2017