Ποσοστό (%) γυναικών στο σύνολο του προσωπικού Ε&Α και στους ερευνητές: ΙΠΑ, 2017