Κατανομή προσωπικού Ε&Α στους τέσσερις τομείς BES, GOV, HES και PNP (% στο σύνολο), 2017