Δαπάνες Ε&Α (ως % του συνόλου) ανά είδος έρευνας, 2017