Δαπάνες Ε&Α (σε εκατ. € και ως % του συνόλου) ανά είδος δαπανών, 2017