Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά χώρα απόκτησης προηγούμενου ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών, 2017 (ως % των αποκρίσεων)