Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά είδος σχέσης τους με την Ελλάδα (χώρα μόνιμης κατοικίας ή όχι), 2017 (ως % των αποκρίσεων ατόμων μη ελληνικής ιθαγένειας)