Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά χώρα γέννησης, 2017 (ως % των αποκρίσεων)