Μη καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
[Ποσοστό (%) μη καινοτόμων επιχειρήσεων και αιτίες μη ύπαρξης καινοτομίας, CIS 2016]