Δείκτες Έρευνας κι Ανάπτυξης
Δαπάνες Ε&Α για το έτος αναφοράς 2011 σε εκατ. Ευρώ
Δαπάνες Ε&Α για το έτος αναφοράς 2013 σε εκατ. Ευρώ

Στατιστικά δεδομένα
Ο χάρτης παρουσιάζει, για κάθε ελληνική περιφέρεια, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) που παράγει το ΕΚΤ και αποστέλλει στη Eurostat, βάσει του ΕΚ 995/2012.
Tα στατιστικά στοιχεία Ε&Α αναλύονται σε 4 τομείς, στους οποίους κατηγοριοποιούνται οι φορείς που εκτελούν δραστηριότητες Ε&Α: τομέας Επιχειρήσεων (BES -Business Sector), τομέας Τριτοβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (HES - Higher Education Sector), Κρατικός τομέας (GOV – Government Sector) και τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (PNP – Private Non Profit Sector).

Η πλήρης σειρά των επίσημων στατιστικών στοιχείων Ε&Α δημοσιεύεται εδώ

Επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων υλοποιείται μέσω εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για το σκοπό αυτό και το οποίο αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού περιβάλλοντος επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων που λειτουργεί το ΕΚΤ.

Διαμόρφωση κλάσεων
Για τη διαμόρφωση των κλάσεων στα δεδομένα των χαρτών του έτους 2011 εφαρμόστηκε η μέθοδος κατηγοριοποίησης "Jenks natural breaks". Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή οι τιμές κατανέμονται στις διάφορες κλάσεις με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της μέσης απόστασης των τιμών από τον μέσο, εντός των κλάσεων, και ταυτόχρονα την μεγιστοποίηση της απόστασης των μέσων τιμών μεταξύ των κλάσεων. Συνεπώς, η μέθοδος μειώνει την διακύμανση των τιμών εντός των κλάσεων και αυξάνει την διακύμανση μεταξύ αυτών. Για την διαμόρφωση των κλάσεων στα δεδομένα των χαρτών του έτους 2013 χρησιμοποιήθηκαν οι κλάσεις που προέκυψαν από την προαναφερθείσα διαδικασία με έτος βάσης το 2011, για λόγους συγκρισιμότητας.

Οι περιφέρειες με κόκκινο ανήκουν στην ίδια κλάση με βἀση τα δεδομένα τους.

Πατήστε στο info για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία παραγωγής του χάρτη.