Δείκτες Καινοτομίας
- Καινοτόμες Επιχειρήσεις (% συνόλου επιχειρήσεων περιφέρειας)
- Επιχειρήσεις με Καινοτομία Προϊόντος/Διαδικασίας (% συνόλου επιχειρήσεων περιφέρειας)
- Επιχειρήσεις με Καινοτομία Οργάνωσης/Μάρκετινγκ (% συνόλου επιχειρήσεων περιφέρειας)

Βασικές Έννοιες
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Όσλο:
Καινοτομία σε μία επιχείρηση ορίζεται η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας, ή οργανωσιακής μεθόδου ή μεθόδου μάρκετινγκ.
• Η Καινοτομία προϊόντος αναφέρεται στην εισαγωγή στην αγορά ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας, που είναι είτε νέα είτε σημαντικά βελτιωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά τους ή τις προοριζόμενες χρήσεις τους.
Καινοτομία διαδικασίας είναι η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει μία επιχείρηση.
Οργανωσιακή καινοτομία είναι η εφαρμογή μίας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές μίας επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της γνώσης), στην οργάνωση της εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν.
Καινοτομία μάρκετινγκ είναι η εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία διαφέρει σημαντικά από τις υπάρχουσες μεθόδους μάρκετινγκ μίας επιχείρησης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν.

Βάση δεδομένων έρευνας
Παρουσιάζονται οι δείκτες ανά περιφέρεια για το σύνολο της καινοτομίας που καταγράφουν οι επιχειρήσεις καθώς και για τους τέσσερεις τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, καινοτομία οργάνωσης και καινοτομία μάρκετινγκ.

Επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων υλοποιείται μέσω εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για το σκοπό αυτό και το οποίο αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού περιβάλλοντος επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων που λειτουργεί το ΕΚΤ.

Διαμόρφωση κλάσεων
Για τη διαμόρφωση των κλάσεων στα δεδομένα των χαρτών εφαρμόστηκε η μέθοδος κατηγοριοποίησης "Jenks natural breaks". Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή οι τιμές κατανέμονται στις διάφορες κλάσεις με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της μέσης απόστασης των τιμών από τον μέσο, εντός των κλάσεων, και ταυτόχρονα την μεγιστοποίηση της απόστασης των μέσων τιμών μεταξύ των κλάσεων. Συνεπώς, η μέθοδος μειώνει την διακύμανση των τιμών εντός των κλάσεων και αυξάνει την διακύμανση μεταξύ αυτών. Το χαρτογραφικό αποτέλεσμα της μεθόδου δίνει έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές των τιμών της χαρτογραφούμενης μεταβλητής.

Οι περιφέρειες με κόκκινο ανήκουν στην ίδια κλάση με βἀση τα δεδομένα τους.

Πατήστε στο info για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μεθοδολογία παραγωγής του χάρτη.