Σημείωση: Παρακαλούμε επιλέξτε περιφέρεια για την προβολή του επιμέρους διαγράμματος ×

 
 
 

Δείκτες Καινοτομίας
4 Τύποι Καινοτομίας (% κάθε τύπου καινοτομίας στο σύνολο της περιφέρειας)

Βασικές Έννοιες
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Όσλο:
Καινοτομία σε μία επιχείρηση ορίζεται η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας, ή οργανωσιακής μεθόδου ή μεθόδου μάρκετινγκ.
• Η Καινοτομία προϊόντος αναφέρεται στην εισαγωγή στην αγορά ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας, που είναι είτε νέα είτε σημαντικά βελτιωμένα ως προς τα χαρακτηριστικά τους ή τις προοριζόμενες χρήσεις τους.
Καινοτομία διαδικασίας είναι η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει μία επιχείρηση.
Οργανωσιακή καινοτομία είναι η εφαρμογή μίας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές μίας επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της γνώσης), στην οργάνωση της εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν.
Καινοτομία μάρκετινγκ είναι η εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία διαφέρει σημαντικά από τις υπάρχουσες μεθόδους μάρκετινγκ μίας επιχείρησης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν.

Βάση δεδομένων έρευνας
Παρουσιάζονται οι δείκτες ανά περιφέρεια για το σύνολο της καινοτομίας που καταγράφουν οι επιχειρήσεις καθώς και για τους τέσσερεις τύπους καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, καινοτομία οργάνωσης και καινοτομία μάρκετινγκ.

Επεξεργασία δεδομένων
Η επεξεργασία των δεδομένων υλοποιείται μέσω εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος που έχει αναπτύξει το ΕΚΤ για το σκοπό αυτό και το οποίο αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού περιβάλλοντος επεξεργασίας, ανάλυσης και Οπτικοποίηση δεδομένων που λειτουργεί το ΕΚΤ.