Σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati που ακολουθείται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α),ο τομέας αυτός αποτελείται από:

  • όλα τα υπουργεία, τις υπηρεσίες και τους άλλους φορείς που παρέχουν, αλλά κανονικά δεν πωλούν, εκείνες τις κοινωφελείς υπηρεσίες, εκτός από  μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες δεν μπορούν να παρασχεθούν με ευκολότερο και οικονομικότερο τρόπο,
  • όλους τους φορείς που διοικούν το κράτος και υλοποιούν την οικονομική και κοινωνική πολιτική (οι δημόσιες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στον τομέα των επιχειρήσεων)
  • τα μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα (ΜΚΙ) που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται κυρίως από το κράτος και δεν διοικούνται από τον τομέα μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πηγή

Science and technology glossary, European Commission, Eurosta
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), "Frascati Manual 2002: The measurement of scientific and technological activities - Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development", OECD, Paris, 2002