Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ28 τα έτη 2014-2017.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή του δείκτη GBAORD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. Σύμφωνα με τον Ευρ. Καν. 995/2012, το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο έγινε η κατάρτιση του νέου δείκτη 'εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α' είναι το 2012.

Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ), 2014-2017
GEO/TIME 2014 2015 2016 2017
Βέλγιο 267,205 252,504 266,726 :
Βουλγαρία 3,586 3,065 2,785 :
Τσεχία 37,407 38,982 40,57 :
Δανία 71,511 68,578 67,238 :
Γερμανία 986,89 1.068,33 1.180,28 1.155,02
Εσθονία 3,114 3,3 4,11 :
Ιρλανδία 19,4 18,7 20,7 20,2
Ελλάδα 40,43 31,38 29,47 21,56
Ισπανία 330,18 342,048 360,651 334,754
Κροατία 8,37 7,904 6,296 :
Ιταλία 741,7 702,4 777,5 :
Κύπρος 1,811 2,492 2,406 :
Λετονία 3,1 3,1 2,9 4,3
Λιθουανία 2,015 1,824 1,812 :
Λουξεμβούργο 4,242 5,327 4,916 :
Ουγγαρία 8,115 7,946 22,503 :
Μάλτα 0,077 0,051 0,135 0,074
Ολλανδία 175,9 155,454 182,177 149,718
Αυστρία 132,219 128,145 138,404 :
Πολωνία 61,277 93,784 114,824 :
Πορτογαλία 39,063 34,55 51,69 :
Ρουμανία 22,33 32,635 33,616 :
Σλοβενία 3,749 5,67 5,173 :
Σλοβακία 6,161 7,409 8,612 :
Φινλανδία 79 71,59 78,02 81,15
Σουηδία 169,259 173,197 187,456 177,372
Ηνωμένο Βασίλειο 633,544 726,371 717,023 :

Αρχείο: 

GBARD_transational_RD_2014_2017.xls