Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ28 το έτος 2013.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή του δείκτη GBAORD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. Σύμφωνα με τον Ευρ. Καν. 995/2012, το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο έγινε η κατάρτιση του νέου δείκτη 'εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α' είναι το 2012.

Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ και ως % GBAORD), 2013
  Εθνική συνεισφορά σε διακρατικούς δημόσιους φορείς Ε&Α  Εθνική συνεισφορά σε πανευρωπαϊκά δημόσια προγράμματα Ε&Α Εθνική συνεισφορά σε διμερή ή πολυμερή δημόσια προγράμματα Ε&Α  Σύνολο (εκατ. Ευρώ) Σύνολο (% GBAORD)
Βέλγιο 40,4 174,9 2,5 217,8 8,6
Βουλγαρία 2,6 0,2 0,3 3,1 3,0
Τσεχία 14,0 22,7 1,6 38,3 3,7
Δανία 21,7 48,8 0,5 70,9 2,7
Γερμανία 271,9 713,8 16,6 1002,3 4,0
Εσθονία 0,3 0,9 0,0 1,2 0,8
Ιρλανδία 1,3 18,2 0,1 19,6 2,7
Ελλάδα 9,7 17,5 1,8 29,0 3,4
Ισπανία 85,3 176,6 22,0 284,0 5,0
Κροατία 0,4 0,5 0,2 1,2 0,5
Ιταλία 157,8 424,6 23,4 605,8 7,2
Κύπρος 0,0 1,6 0,5 2,1 3,5
Λετονία 0,0 1,5 0,5 2,0 6,2
Λιθουανία 0,0 1,0 0,0 1,0 0,8
Λουξεμβούργο 0,0 0,7 4,3 5,0 1,6
Ουγγαρία 6,2 1,6 : 7,8 1,2
Μάλτα 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Ολλανδία 53,7 123,4 0,0 177,2 3,7
Αυστρία 30,4 76,5 10,4 117,4 4,5
Πολωνία 34,6 7,2 2,7 44,5 3,1
Πορτογαλία 15,3 16,2 1,8 33,3 2,1
Ρουμανία 6,5 22,7 0,5 29,7 10,0
Σλοβενία 0,0 6,6 0,0 6,7 3,8
Σλοβακία 5,6 0,5 0,4 6,6 2,3
Φινλανδία 17,3 49,3 11,7 78,4 3,9
Σουηδία 35,0 99,2 25,2 159,4 4,4
Ηνωμένο Βασίλειο 204,8 367,1 32,3 604,1

5,3

 

Αρχείο: 

GBAORD_transnational_rd_2013.xlsx