Εκδόσεις ΕΚΤ

Research and Development Expenditure and Personnel in Greece in 2017 – Main Indicators Εκδότης: National Documentation Centre
2018
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2017 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Βασικοί δείκτες για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, 2014-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2015 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα. Επισκόπηση 2017 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2016 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2018
Innovation in Greek enterprises 2012-2014 Εκδότης: National Documentation Centre
2017
Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2016 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά στοιχεία Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017
Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2012-2014 Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
2017

Pages