Ερωτηματολόγια

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται μόνο μετά από πρόσκληση του ΕΚΤ στους αρμόδιους φορείς ανάλογα με την κατηγορία των στατιστικών στοιχείων Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας και το χρονοπρογραμματισμό των ερευνών.

Εισάγοντας τους κωδικούς που σας έχει αποστείλει το ΕΚΤ, θα οδηγηθείτε στο(α) ερωτηματολόγιο(α) τα οποία καλείσθε να συμπληρώσετε.