ΚΠ5 - Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α - 2013

Εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ28 το έτος 2013.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή του δείκτη GBAORD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. Σύμφωνα με τον Ευρ. Καν. 995/2012, το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο έγινε η κατάρτιση του νέου δείκτη 'εθνική δημόσια χρηματοδότηση σε διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α' είναι το 2012.