Π15.Γ - Γυναίκες Ερευνήτριες στις επιχειρήσεις ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, εκφρασμένες σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ).

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Προαιρετική είναι η υποβολή για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων. Ο υπολογισμός του δείκτη των Γυναικών στο σύνολο του Προσωπικού Ε&Α (ΙΠΑ) δεν ζητείται από τον Κανονισμό.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 18.10.2017)

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)