Δ2 - Ένταση δαπανών Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α

Χρονολογική σειρά της Έντασης Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001. Ο δείκτης αυτός προκύπτει ως ποσοστό (%) των δαπανών Ε&Α στο ΑΕΠ της χώρας. Ο δείκτης χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη του στόχου 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επένδυση σε Ε&Α της στρατηγικής EU2020.

Ο δείκτης υπολογίζεται σε ετήσια βάση εφόσον βασίζεται πάνω στο δείκτη των Εσωτερικών δαπανών Ε&Α, ο οποίος υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2018)

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data), (1) Εκτιμήσεις (με εξαίρεση τον τομέα BES)