Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους

Οι δείκτες του πίνακα καταγράφουν τον αριθμό επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας το 2012 και τον αριθμό καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων στην τριετία 2010-2012. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις κατανέμονται επιμέρους στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τύπο καινοτομίας που εισήγαγαν την τριετία αυτή:

  • Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο)
  • Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
  • Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)

Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.

Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2010-2012.

Ο πληθυσμός της έρευνας καλύπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω στους τομείς  Β (05-09), Γ (10-33), Δ (35), Ε (36-39), Ζ (46), Η (49-53), Ι (58-63), Κ (64-66) και ΙΓ (71-73), όπως αναφέρονται και στον πίνακα. Για την περίοδο 2010-2012 ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στις 14.987 επιχειρήσεις.

:c - confidential data

Αρχείο: 

 

Στην «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» διακρίνονται τέσσερεις τύποι καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγε κάθε τύπο καινοτομίας στην τριετία 2010-2012.

:c - confidential data

Αρχείο: 

 

Οι επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας αναλύονται περαιτέρω στον τρίτο πίνακα που ακολουθεί. Καταγράφεται ο αριθμός επιχειρήσεων στην γενική κατηγορία καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας, ανεξαρτήτως οργανωσιακής ή καινοτομίας μάρκετινγκ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που στην τριετία 2010-2012 είτε εισήγαγαν καινοτομία προϊόντος είτε καινοτομία διαδικασίας είτε υλοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες, οι οποίες ήταν ακόμα σε εξέλιξη στο τέλος του 2012 ή ανεστάλησαν πριν την ολοκλήρωσή τους.

:c - confidential data

Αρχείο: 

 

Ο τέταρτος πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό επιχειρήσεων στην γενική κατηγορία οργανωσιακής καινοτομίας ή/και καινοτομίας μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας, καθώς και τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγαν τους επιμέρους τύπος στην τριετία 2010-2012.

:c - confidential data

Αρχείο: