ΚΠ1-Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο

Χρονολογική σειρά Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBAORD) ανά κοινωνικοοικονομικό στόχο (NABS) στην Ελλάδα από το έτος 2007 (έτος εφαρμογής της νέας ονοματολογίας NABS). 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). 

Η παραγωγή του δείκτη GBAORD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 08.01.2016)


(1) Διακοπή χρονοσειράς

(2) Στοιχεία προσωρινού προϋπολογισμού                

Αρχείο: