ΚΠ3-Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού ανά σχήμα χρηματοδότησης

Χρονολογική σειρά Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) ανά σχήμα χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το έτος 2007. 

Ο δείκτης υποβάλλεται σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Η υποβολή της ανάλυσης του δείκτη στα σχήματα χρηματοδότησης είναι προαιρετική.

Η παραγωγή του δείκτη GBARD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 16.01.2019)

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)


(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)