ΚΠ3-Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού ανά σχήμα χρηματοδότησης

Χρονολογική σειρά Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBAORD) ανά σχήμα χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το έτος 2007. 

Ο δείκτης υποβάλλεται σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Η υποβολή της ανάλυσης του δείκτη στα σχήματα χρηματοδότησης είναι προαιρετική.

Η παραγωγή του δείκτη GBAORD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 08.01.2016)

(1) Διακοπή χρονοσειράς

(2) Στοιχεία προσωρινού προϋπολογισμού

(1) Διακοπή χρονοσειράς

(2) Στοιχεία προσωρινού προϋπολογισμού- θα συμπληρωθούν τους επόμενους μήνες όταν γίνουν από την Eurostat διαθέσιμα τα στοιχεία πληθυσμού της χώρας