Π2.Γ - Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (ΙΠΑ)

Χρονολογική σειρά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως Προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και κατηγορία προσωπικού, εκφρασμένο σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, η κατηγορία 'Τεχνικό Προσωπικό' καταργήθηκε.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 03.07.2015)

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

 

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

 

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

 

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

 

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: